نام كاربري: كلمه عبور:
  جستجوی محصول دانش بنیان
بخشی از نام محصول مورد نظر :
بخشی از کاربرد محصول مورد نظر :
بخشی از نام شرکت مورد نظر :
نام محصولنام شرکت
سامانه حفاظت پيراموني فنس الکتريکي(حصار الکتريکي)شتاب آرا تک
اسپکتروفتومتر آرايه اي فرابنفش- مرئيAr5طيف سنج تجهيز پيشرفته
اسپکتروفتومتر آرايه اي فرابنفش- مرئيphotonixAr2015طيف سنج تجهيز پيشرفته
اسپکتروفتومتر آرايه اي فرابنفش- مرئيphotonixAr2017طيف سنج تجهيز پيشرفته
اسپکتروفتومتر آرايه اي فرابنفش-مرئيphotonixAr2015Vطيف سنج تجهيز پيشرفته
اسپکتروفتومتر آرايه اي فرابنفش-مرئيphotonixAr2017Vطيف سنج تجهيز پيشرفته
اسپکتروفتومتر رنگ سنجيPhotonix Ar 2015cmv طيف سنج تجهيز پيشرفته
پايشگر سريع و دزيمتر قابل حملپرتو تجهيز بعثت
پلاسما مانيتورينگ Spectronix Ar 2015p طيف سنج تجهيز پيشرفته
پکيج حرفه اي مرکزتماسCall&Contact Center- TCC3000 مهندسي تذروافزار
رنگ سنج Spectronix Ar 2015cmطيف سنج تجهيز پيشرفته
رنگ سنج Spectronix Ar 2015cmrvطيف سنج تجهيز پيشرفته
سافت استارتر - راه انداز نرم - Soft Starterآراز تابلو توان تبريز
سامانه حفاظت پيراموني زير زميني و دفنيشتاب آرا تک
سامانه حفاظت پيراموني کابل سنسور ( فنس حساس )شتاب آرا تک
123

پست الکترونیک: info@vehtak.com
© 1395

79751