نام كاربري: كلمه عبور:
  جستجوی محصول دانش بنیان
بخشی از نام محصول مورد نظر :
بخشی از کاربرد محصول مورد نظر :
بخشی از نام شرکت مورد نظر :
نام محصولنام شرکت
ابر روان کننده بتن صنعت بام گلستان
اسپکتروفتومتر آرايه اي فرابنفش- مرئيAr5طيف سنج تجهيز پيشرفته
اسپکتروفتومتر آرايه اي فرابنفش- مرئيphotonixAr2015طيف سنج تجهيز پيشرفته
اسپکتروفتومتر آرايه اي فرابنفش- مرئيphotonixAr2017طيف سنج تجهيز پيشرفته
اسپکتروفتومتر آرايه اي فرابنفش-مرئيphotonixAr2015Vطيف سنج تجهيز پيشرفته
اسپکتروفتومتر آرايه اي فرابنفش-مرئيphotonixAr2017Vطيف سنج تجهيز پيشرفته
اسپکتروفتومتر رنگ سنجيPhotonix Ar 2015cmv طيف سنج تجهيز پيشرفته
پايشگر سريع و دزيمتر قابل حملپرتو تجهيز بعثت
پلاسما مانيتورينگ Spectronix Ar 2015p طيف سنج تجهيز پيشرفته
پوشش واترپروف نما ( Top Seal)صنعت بام گلستان
چسب بتنصنعت بام گلستان
رنگ سنج Spectronix Ar 2015cmطيف سنج تجهيز پيشرفته
رنگ سنج Spectronix Ar 2015cmrvطيف سنج تجهيز پيشرفته
ژل ميکروسيليسصنعت بام گلستان
سنجشگر گاما براي سنجش ارتفاع، چگالي، ضخامت و سوييچپرتو تجهيز بعثت
12

پست الکترونیک: info@vehtak.com
© 1395

79753