نام كاربري: كلمه عبور:
  جستجوی محصول دانش بنیان
بخشی از نام محصول مورد نظر :
بخشی از کاربرد محصول مورد نظر :
بخشی از نام شرکت مورد نظر :
نام محصولنام شرکت
اسپکتروفتومتر آرايه اي فرابنفش- مرئيAr5طيف سنج تجهيز پيشرفته
اسپکتروفتومتر آرايه اي فرابنفش- مرئيphotonixAr2015طيف سنج تجهيز پيشرفته
اسپکتروفتومتر آرايه اي فرابنفش- مرئيphotonixAr2017طيف سنج تجهيز پيشرفته
اسپکتروفتومتر آرايه اي فرابنفش-مرئيphotonixAr2015Vطيف سنج تجهيز پيشرفته
اسپکتروفتومتر آرايه اي فرابنفش-مرئيphotonixAr2017Vطيف سنج تجهيز پيشرفته
اسپکتروفتومتر رنگ سنجيPhotonix Ar 2015cmv طيف سنج تجهيز پيشرفته
پلاسما مانيتورينگ Spectronix Ar 2015p طيف سنج تجهيز پيشرفته
رنگ سنج Spectronix Ar 2015cmطيف سنج تجهيز پيشرفته
رنگ سنج Spectronix Ar 2015cmrvطيف سنج تجهيز پيشرفته
سيستم مديريت هشدار(آلارم و مانيتورينگ)باني ناب پردازش
طيف سنج بازتابيRef-Ar-2015 طيف سنج تجهيز پيشرفته
طيف سنج جذبي Abs-Ar-2015طيف سنج تجهيز پيشرفته
طيف سنج رامان Ram-Ar-2015 طيف سنج تجهيز پيشرفته
طيف سنج فلورسانس القاي ليزريLIF-Ar-2015طيف سنج تجهيز پيشرفته
طيف سنج فلورسانسFL-Ar-2015طيف سنج تجهيز پيشرفته
12

پست الکترونیک: info@vehtak.com
© 1395

324583