نام كاربري: كلمه عبور:
  جستجوی محصول دانش بنیان
بخشی از نام محصول مورد نظر :
بخشی از کاربرد محصول مورد نظر :
بخشی از نام شرکت مورد نظر :
نام محصولنام شرکت
اسپري دراير آزمايشگاهي (خشک کن پاششي)فناوري دارويي درسا به ساز
اسپکتروفتومتر آرايه اي فرابنفش- مرئيAr5طيف سنج تجهيز پيشرفته
اسپکتروفتومتر آرايه اي فرابنفش- مرئيphotonixAr2017طيف سنج تجهيز پيشرفته
اسپکتروفتومتر آرايه اي فرابنفش-مرئيphotonixAr2015Vطيف سنج تجهيز پيشرفته
اسپکتروفتومتر آرايه اي فرابنفش-مرئيphotonixAr2017Vطيف سنج تجهيز پيشرفته
اسپکتروفتومتر رنگ سنجيPhotonix Ar 2015cmv طيف سنج تجهيز پيشرفته
پلاسما مانيتورينگ Spectronix Ar 2015p طيف سنج تجهيز پيشرفته
پکيج حرفه اي مرکزتماسCall&Contact Center- TCC3000 مهندسي تذروافزار
راکتورهاي دوجداره شيشه اي (jacketed glass reactor)فناوري دارويي درسا به ساز
رنگ سنج Spectronix Ar 2015cmrvطيف سنج تجهيز پيشرفته
سنجشگر گاما براي سنجش ارتفاع، چگالي، ضخامت و سوييچپرتو تجهيز بعثت
سيستم مديريت هشدار(آلارم و مانيتورينگ)باني ناب پردازش
طيف سنج بازتابيRef-Ar-2015 طيف سنج تجهيز پيشرفته
طيف سنج جذبي Abs-Ar-2015طيف سنج تجهيز پيشرفته
طيف سنج رامان Ram-Ar-2015 طيف سنج تجهيز پيشرفته
12

پست الکترونیک: info@vehtak.com
© 1395

94439