نام كاربري: كلمه عبور:
  جستجوی محصول دانش بنیان
بخشی از نام محصول مورد نظر :
بخشی از کاربرد محصول مورد نظر :
بخشی از نام شرکت مورد نظر :
نام محصولنام شرکت
قطعات پيش ساخته بتني لوکس "بتن سنگ"-Cast Stoneشرکت ساختماني ديدار دژ
اسپکتروفتومتر آرايه اي فرابنفش- مرئيphotonixAr2015طيف سنج تجهيز پيشرفته
اسپکتروفتومتر آرايه اي فرابنفش- مرئيphotonixAr2017طيف سنج تجهيز پيشرفته
اسپکتروفتومتر آرايه اي فرابنفش-مرئيphotonixAr2015Vطيف سنج تجهيز پيشرفته
اسپکتروفتومتر آرايه اي فرابنفش-مرئيphotonixAr2017Vطيف سنج تجهيز پيشرفته
پلاسما مانيتورينگ Spectronix Ar 2015p طيف سنج تجهيز پيشرفته
رنگ سنج Spectronix Ar 2015cmrvطيف سنج تجهيز پيشرفته
سيستم مديريت هشدار(آلارم و مانيتورينگ)باني ناب پردازش
طيف سنج بازتابيRef-Ar-2015 طيف سنج تجهيز پيشرفته
طيف سنج جذبي Abs-Ar-2015طيف سنج تجهيز پيشرفته
طيف سنج رامان Ram-Ar-2015 طيف سنج تجهيز پيشرفته
طيف سنج فلورسانس القاي ليزريLIF-Ar-2015طيف سنج تجهيز پيشرفته
طيف سنج فلورسانسFL-Ar-2015طيف سنج تجهيز پيشرفته
طيف سنج فلورسانسFL-Ar-2015طيف سنج تجهيز پيشرفته
نانودراپ Nano Ar 2015طيف سنج تجهيز پيشرفته

پست الکترونیک: info@vehtak.com
© 1395

324600